LAKE CITY

130 N. Main St.
P.O. Box O
Lake City, MI 49651